વસતી (Population)
ગુજરાત અને રાષ્ટ્રનો સાક્ષરતા દર સને 2011ની વસ્તી ગણતરી મુજબ કેટલો છે ?

68 અને 65
65 અને 68
73 અને 78
79 અને 74

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વસતી (Population)
ગુજરાતમાં સૌથી વધુ આદિવાસીઓની વસ્તી કયા જિલ્લામાં આવેલી છે ?

ડાંગ
પંચમહાલ
સાબરકાંઠા
નર્મદા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વસતી (Population)
ગુજરાત રાજ્યમાં 2011ની વસ્તી ગણતરી મુજબ અનુસુચિત જનજાતિની વસતી ગુજરાતની કુલ વસતીના કેટલા ટકા છે ?

12.2%
14.8%
20.12%
8.8%

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP