ભાગીદારી (Partnership)
ત્રણ ભાગીદારીઓએ પોતાના ધંધાનો નફો 5 : 7 : 8 ના પ્રમાણમાં વહેંચ્યો છે. તેઓએ અનુક્રમે 14 મહિના, 8 મહિના અને 7 મહિના માટે ભાગીદારી કરી હતી. તો તેઓએ કરેલ મૂડીના રોકાણનું પ્રમાણ કેટલું હશે ?

5 : 7 : 8
એક પણ નહીં
28 : 49 : 64
38 : 28 : 21

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભાગીદારી (Partnership)
ધંધામાં કુલમૂડી રોકાણ રૂ. 80000 છે. ધંધામાં C ના મૂડી રોકાણ કરતા B નું મૂડી રોકાણ રૂ.5000 વધુ છે. અને A નું મૂડી રોકાણ B કરતાં રૂ. 10000 વધુ છે. જો નફો મૂડીના પ્રમાણમાં વહેંચવામાં આવે તો A ને કેટલો નફો મળશે ? કુલ નફો રૂ. 64000 છે.

28000
20000
16000
32000

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભાગીદારી (Partnership)
એક ધંધામાં ‘A’ અને ‘B' 3 : 2 ના પ્રમાણમાં નફો વહેંચવાનું નક્કી કરે છે. કુલ નફામાંથી 5% નફો ધર્માદામાં આપ્યા બાદ Aને રૂ.8550 નફાનો ભાગ મળે છે. આ સંજોગોમાં કુલ નફો કેટલો હશે ?

16000
15000
15775
14250

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભાગીદારી (Partnership)
ત્રણ મિત્રો મળીને એક વેપાર શરૂ કરે છે. જેમાં રમેશ 10,000 રૂ. 4 મહિના માટે, સુરેશ 5000 રૂ. 6 મહિના માટે અને મહેશ 16,000 રૂ. 5 મહિના માટે રોકે છે. જો વર્ષના અંતે 4500 રૂ. નફો થાય તો રમેશના ભાગે કેટલો નફો આવશે ?

1200
1000
2400
900

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP