ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલા વાક્ય માટે આપેલ વિકલ્પોમાંથી લેખનરૂઢિ અને ભાષાની દૃષ્ટિએ શુદ્ધ વાક્ય જણાવો.
ટોપીવાળાને કાયમ માટે હંમેશા યાદ રહે એવું કંઈક આપવું જ જોઈએ.

ટોપીવાળાને કાયમ યાદ રહે એવું કંઈક આપવું જોઈએ
ટોપીવાળાને હંમેશા યાદ રહે એવું કંઈક આપવું જોઈએ
યાદ રહે તેવું ટોપીવાળાને હંમેશા આપવું જોઈએ
કાયમ યાદ રહે એવું ટોપીવાળાને કંઈક આપવું જોઈએ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP