ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
દિશાઓથી કોઈ નાદ અનહદ આપતો. નીચે લીટી દોરેલ શબ્દમાં કયા પ્રકારનું સર્વનામ લાગે છે ?

કોઈ નહીં
અનિશ્ચયવાચક
સ્વવાચક
પ્રશ્નવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP