ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'સંદર્ભગ્રંથ' શબ્દનો સાચો અર્થ થાય ___

માહિતી કોશ
શબ્દાર્થ અને શબ્દ સમજૂતી આપતો ગ્રંથ
સુવાચ્ય ગ્રંથ
વિષયવસ્તુ અંગે વધારે સમજ આપતો ગ્રંથ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દોમાંથી કયું શબ્દજૂથ શબ્દકોશનાં ક્રમમાં છે ?

દિવસ, ધીરજ, ભગા, ઘોડો, દિવાળી
ધીરજ, દિવાળી, ભાગ, દિવસ, ઘોડો
ઘોડો, ધીરજ, દિવસ, દિવાળી, ભાગ
ઘોડો, દિવસ, દિવાળી, ધીરજ, ભાગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP