ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કોઈ બરાબર સાંભળશે તો બરાબર બોલી શકશે. વાક્યમાં રહેલા સંયોજકનો પ્રકાર જણાવો.

સમુચ્ચયવાચક
શરતવાચક
વિકલ્પવાચક
વિરોધવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'યુદ્ધસ્થ વિગતજ્વર' સંસ્કૃત શબ્દોનો અર્થ શું થાય છે ?

યુદ્ધ કર, ડર બન
જડતા છોડીને યુદ્ધ કરીશ નહિ
જડતા છોડીને યુદ્ધ કર
યુદ્ધો કરવાના છોડી દો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પાડેલા સ્વર-વ્યંજનો (ધ્વનિ શ્રેણી) વિકલ્પમાંથી શોધો.
બુલંદ

બ્ + ઉ + લ્ + અ + દ્ + અ
બ્ + ઊ + લ્ + અ + દ્ + અ
બ્ + ઉ + લ્ + અં + દ્ + અ
બ્ + ઊ + લ્ + અ + દ્

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP