ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ લખો.
કાંકરો નાખવો

અડચણ ઉભી કરવી
કાંકરા ફેંકવા
નડતર દૂર કરવું
ઝીણા પથ્થર નાંખવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
અયોગ્ય સંધિ જોડાણ પસંદ કરો.

સમ્ + ઋદ્ધિ = સમૃદ્ધિ
અન્ + અભ્યાસ = અનભ્યાસ
અન્ + અધિકાર = અનાધિકાર
સમ્ + અક્ષ = સમક્ષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'સંદર્ભગ્રંથ' શબ્દનો સાચો અર્થ થાય ___

માહિતી કોશ
વિષયવસ્તુ અંગે વધારે સમજ આપતો ગ્રંથ
સુવાચ્ય ગ્રંથ
શબ્દાર્થ અને શબ્દ સમજૂતી આપતો ગ્રંથ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP