ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ઉત્પ્રેક્ષા અલંકારનું ઉદાહરણ શોધીને લખો.

તેનુ રૂદન સાંભળીને દવાખાનાની દીવાલો ધ્રુજી ઉઠી.
દમયંતીનું મુખ ચંદ્ર જેવુ છે
હૈયુ જાણે હિમાલય
જીવનવાડી કરમાઇ ગઇ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP