ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'પેલાએ પુલીનને ધક્કો માર્યો.' - વિશેષણ ઓળખાવો.

પ્રશ્નવાચક વિશેષણ
દર્શક વિશેષણ
ગુણવાચક વિશેષણ
સાપેક્ષ વિશેષણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'ભારતમાં એક ગાંધીજી નામે એક મહાત્મા થઈ ગયા.' - આ વાક્યમાં જે ભાગમાં ભૂલો હોય તે દર્શાવો.

નામે એક મહાત્મા
થઈ ગયા
ભારતમાં
એક ગાંધીજી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP