ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
બા-બાપુને પા ભાગનો ઓરડો રહેવા અપાયો. - વિશેષણ કયા પ્રકારનું છે ?

સંખ્યાવાચક
પ્રમાણવાચક
સંખ્યાંશવાચક
દર્શકવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP