કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Word ડોક્યુમેન્ટની સૌથી ઉપરના બારને શું કહે છે ?

મેનૂબાર
સ્ટેટસબાર
ટાસ્કબાર
ટાઈટલબાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ગૂગલની સ્થાપના કોણે કરી છે ?

લેરી પેક, સર્ગેઈ બ્રિન
લેરી પેજ, સર્ગેઈ બ્રિન
લેરી પેજ, સર્ગેઈ બ્રિક
લેરી પેન, સર્ગેઈ બ્રિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP