ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી કયું ઉદાહરણ વ્યાજસ્તુતિ અલંકાર છે ?

ગાંધીજી એટલે ગાંધીજી
તે આવ્યો પણ બોલ્યો નહી
શું તમારી બહાદુરી ઉંદર જોઈને નાઠા
તપેલી તપેલી છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'પેલાએ પુલીનને ધક્કો માર્યો.' - વિશેષણ ઓળખાવો.

પ્રશ્નવાચક વિશેષણ
દર્શક વિશેષણ
ગુણવાચક વિશેષણ
સાપેક્ષ વિશેષણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દોમાંથી કયું શબ્દજૂથ શબ્દકોશનાં ક્રમમાં છે.

દિવસ, ધીરજ, ભાગ, ઘોડો, દિવાળી
ઘોડો, દિવસ, દિવાળી, ધીરજ, ભાગ
ઘોડો, ધીરજ, દિવસ, દિવાળી, ભાગ
ધીરજ, દિવાળી, ભાગ, દિવસ, ઘોડો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP