ચેઈન રૂલ (Chain Rule)
20 સરખી ક્ષમતાવાળા પાણીના પંપ 6 દિવસમાં એક ટાંકી પૂર્ણ રીતે ભરી શકે છે. જો આ ટાંકી 4 દિવસમાં ભરવી હોય તો કેટલા વધારાના પંપની જરૂર પડે ?

30
20
10
40

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ચેઈન રૂલ (Chain Rule)
એક કારખાનામાં સમાન ક્ષમતાથી ચાલતા 4 મશીન 1 મિનિટમાં 300 નંગ બાટલીઓ બનાવી શકે છે, તો 12 મશીન 3 મિનીટમાં કેટલી બાટલીઓ બનાવી શકશે ?

3600
2700
1800
4800

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ચેઈન રૂલ (Chain Rule)
એક રસ્તાનું સમારકામ કરતાં 39 માણસોને દિવસના 5 કલાક પ્રમાણે 12 દિવસ લાગે છે. જો 30 માણસો રોજના 6 કલાક પ્રાણે કામ કરે, તો તે કામ પુરું કરતાં કેટલાં દિવસ લાગે ?

13
15
14
10

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP