ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
શહાણું માણસ લાભત નહિં - કહેવતનો અર્થ લખો.

જે જન્મે છે તે મૃત્યુ પામે છે
જેવું જે કરે તેવું જ ભોગવે
ડાહ્યો માણસ લાંબું જીવન જીવે નહી
કરવાનું કાર્ય ન કરે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલ શબ્દનો રૂઢિપ્રયોગનો સાચો અર્થ લખો.
પગ ટકવો -

પગ ઉપર ઊભા રહેવું
જતા રહેવું
સ્થિર થવું
અવર જવર બંધ કરવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલા વાક્ય માટે આપેલ વિકલ્પોમાંથી લેખનરૂઢિ અને ભાષાની દૃષ્ટિએ શુદ્ધ વાક્ય જણાવો.
ટોપીવાળાને કાયમ માટે હંમેશા યાદ રહે એવું કંઈક આપવું જ જોઈએ.

કાયમ યાદ રહે એવું ટોપીવાળાને કંઈક આપવું જોઈએ
ટોપીવાળાને કાયમ યાદ રહે એવું કંઈક આપવું જોઈએ
યાદ રહે તેવું ટોપીવાળાને હંમેશા આપવું જોઈએ
ટોપીવાળાને હંમેશા યાદ રહે એવું કંઈક આપવું જોઈએ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
તળપદા શબ્દો અને તેના શિષ્ટ વિકલ્પોમાંથી કયો વિકલ્પ બરાબર નથી ?

બકાલું - શાકભાજી
હકડે ઠઠ - ભરચક
ફાંટ - પોટકું
ગલઢેરા - ઝૂંપડાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP