ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
બિહામણું સ્વપ્ર જોઈ બાળક ડરી ગયું. - વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.

વિકારી
વિકારી અને પ્રમાણવાચક બંને
પ્રમાણવાચક
અવિકારી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP