બાયોલોજી (Biology)
કયા સમુદાયનાં પ્રાણીઓનું શરીર ઓસ્ટીયા, નલિકાઓ, ગુહાઓ અને આસ્યક ધરાવે છે ?

સૂત્રકૃમિ
પ્રજીવ
સછિદ્ર
પૃથુકૃમિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સમભાજનના તબક્કાનો સાચો ક્રમ કયો?

આંતરાવસ્થા - ભાજનાવાસ્થા - અંત્યાવસ્થા
G1 - S - G2 - G2.m
પૂર્વાવસ્થા - ભાજનાવસ્થા - ભાજનોત્તરાવસ્થા - અંત્યાવસ્થા
લેપ્ટોટીન – ઝાયગોટીન - પેકિટીન - ડિપ્લોટીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા સમુદાયનાં પ્રાણીઓ અપૂર્ણ પાચનમાર્ગ ધરાવે છે ?

પૃથુકૃમિ
મેરુદંડી
સંધિપાદ
સૂત્રકૃમિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લીલમાં કોષદીવાલ કયાં દ્રવ્યોની બનેલ છે ?

આપેલ તમામ
મેનોસ અને ગેલેક્ટન્સ
કૅલ્શિયમ કાર્બોનેટ
સેલ્યુલોઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી સજીવ માટે અસંગત વિધાન કયું છે ?

દરેક સજીવ વૃદ્ધિ કરે, અનુકૂલન સાધે અને પ્રચલન કરે છે.
દરેક સજીવ વૃદ્ધિવિકાસ કરે પરંતુ પ્રજનન કરે એ જરૂરી નથી.
દરેક સજીવ પ્રચલન અને પ્રજનન કરે પરંતુ વૃદ્ધિ કરે એ જરૂરી નથી.
દરેક સજીવ વૃદ્ધિવિકાસ અને પ્રજનન કરે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મૃદુકાય સમુદાયમાં અંતઃ કંકાલ કયા દ્રવ્યોનું બનેલું છે ?

કેરેટીન
કાઈટિન
કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ
ક્યુટિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP