બાયોલોજી (Biology)
સસ્તન વર્ગનાં પ્રાણીઓમાં બર્હિકંકાલ તરીકે કઈ રચના આવેલ છે ?

આપેલ તમામ
શીંગડાં
નખ અને ખરી
વાળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ન્યુક્લિઈક ઍસિડના બંધારણ માટે કોની હાજરી જરૂરી છે ?

એસ્ટર બંધ
ડાય-સલ્ફાઈડ બંધ
પેપ્ટાઈડ બંધ
ફોસ્ફોડાયએસ્ટર બંધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અળસિયું કયા કુળનું પ્રાણી છે ?

બ્લાટીડી
રાનીડી
મેગાસ્કોલેસીડી
એસ્ટરેસી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
એક કે વધુ કોષકેન્દ્ર ધરાવતાં પ્રાણીઓ ક્યાં છે ?

યુગ્લીના
ઓપેલીના
આપેલ તમામ
અમીબા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઓળખવિધિ ક્યારે શક્ય બને છે ?

સરળ અભ્યાસ હોય તો
સચોટ નામ હોય તો
સ્થાનિક નામ હોય તો
સચોટ વર્ણન હોય તો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP