ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
વૌઠા શેના માટે જાણીતું છે

ચાર નદીના સંગમ માટે
હવા ખાવાના સ્થળ માટે
પાંચ નદીના સંગમ માટે
સાત નદીના સંગમ માટે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ખડમોર પક્ષી કયા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન / અભયારણ્યમાં જોવા મળે છે ?

નળ સરોવર પક્ષી અભયારણ્ય
થોળ અભયારણ્ય
વેળાવદર કાળિયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન
ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
નદી અને તેના કિનારે વસેલ શહેરના જોડકામાંથી કયું જોડકું યોગ્ય નથી ?

પૂર્ણા - નવસારી
મચ્છુ - વાંકાનેર
તાપી - વડોદરા
હાથમતી - હિંમતનગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP