કમ્પ્યુટર (Computer)
માઇક્રોસોફ્ટના સ્થાપક નું નામ જણાવો ?

પીટર
બીલ ગેસ્ટ
લેરી પેજ
આપેલ એક પણ નહી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
મલ્ટી ટાસ્કીંગના પ્રકાર કયા છે ?

પ્રિમિટીંગ
એક પણ નહીં
કો-ઓપરેટીગ
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP