કમ્પ્યુટર (Computer)
''વિશ્વ કમ્પ્યૂટર સાક્ષરતા દિવસ" કયારે મનાવવામાં આવે છે ?

3 ડિસેમ્બર
1 ડિસેમ્બર
4 ડિસેમ્બર
2 ડિસેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
SMPS નું પૂરું નામ જણાવો.

Switched Mode Power Supply
Sitch Mode Power Supply
Simple Mode Power Supply
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP