ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાતમાં મેનગ્રૂવ જંગલો મુખ્યત્વે ક્યા છે ?

રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર
જુનાગઢ, નવસારી
જામનગર, કચ્છ
વડોદરા, દાહોદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP