એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી કૃદંત શોધી તેનો પ્રકાર લખો.

હેત્વર્થકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
વિધ્યર્થ કૃદંત
ભૂતકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP