એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
ગ્રીન બુક શેને કહેવામાં આવે છે ?

નાણાંમંત્રીશ્રીની બજેટ સ્પીચને
આવકના અંદાજોને
ખર્ચના વિગતવાર અંદાજપત્રને
વાર્ષિક નાણાંકીય પત્રકને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
આવક વેરો, સંપત્તિ વેરો, ડિવિડન્ડ વહેંચણી વેરો, ગૌણ કે છૂટા કે પરચુરણ લાભ પરના વેરાની અવેજીમાં ___ દાખલ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ છે.

મૂલ્ય વર્ધિત વેરો (Value Added Tax)
માલ અને સેવા વેરો (Goods & Service Tax)
વેચાણ વેરો (Sales Tax)
સીધા વેરાનો કાયદો (Direct Tax Code)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
એક વેપારીને 20% વળતર આપવા છતાં 20% નફો થાય છે, તો છાપેલી કિંમત એ પડતર કિંમત કરતા કેટલા ટકા વધારે હશે ?

40
50
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
37.5

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
એક જ વ્યક્તિ એક કરતા વધુ રાજ્યમાં રાજ્યપાલ તરીકે રહી શકે તેવી જોગવાઈ બંધારણના કયા સુધારા દ્વારા કરવામાં આવી ?

7મો સુધારો
5મો સુધારો
9મો સુધારો
3જો સુધારો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
કયું વ્યવસ્થા તંત્ર એ વૈધિક વ્યવસ્થા તંત્રનો પડછાયો છે ?

રૈખિક વ્યવસ્થાતંત્ર
અવૈધિક વ્યવસ્થાતંત્ર
શ્રેણિક વ્યવસ્થાતંત્ર
સમિતિ વ્યવસ્થાતંત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP