એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
'પાણી પહેલાં પાળ બાંધવી' કહેવતનો અર્થ જણાવો.

બંધ બાંધી દેવો
દીર્ઘદ્રષ્ટિ વાપરવી
ભવિષ્યવાણી કરવી
ડૂબતો માણસ તરણું પકડે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
એક જ વ્યક્તિ એક કરતા વધુ રાજ્યમાં રાજ્યપાલ તરીકે રહી શકે તેવી જોગવાઈ બંધારણના કયા સુધારા દ્વારા કરવામાં આવી ?

3જો સુધારો
5મો સુધારો
9મો સુધારો
7મો સુધારો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP