એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
બેંક સામાન્ય રીતે કયા ખાતા પર વ્યાજ આપતી નથી ?

રીકરીંગ ખાતું
બાંધી મુદત ખાતું
ચાલુ ખાતુ
બચત ખાતુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
2016-17 ના વર્ષથી રાજ્ય સરકારના અંદાજપત્રમાં રકમ કઈ રીતે દર્શાવવામાં આવે છે ?

રકમ રૂ.હજારમાં
ખરેખર રકમ
રકમ રૂ.લાખમાં
રકમ રૂ.દસ હજારમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP