એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
રાજ્ય સરકારની આવક અને ખર્ચના હિસાબોનું ઓડિટ કોણ કરે છે ?

ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ
તિજોરી અધિકારી
એકાઉન્ટન્ટ જનરલ
એક્ઝામીનર લોકલ ફંડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
જો એક વર્ગ અંતરાલનું મધ્યબિંદુ 20 અને બે અનુક્રમણિક મધ્યબિંદુ વચ્ચેનો તફાવત 10 હોય તો આ વર્ગની વર્ગ સીમાઓ કઈ ?

10 અને 15
15 અને 25
20 અને 25
15 અને 20

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
કર્મચારી દ્વારા આપવામાં આવતો અહેવાલ___

મૌખિક માહિતી સંચાર
ઉપરથી નીચે તરફનો માહિતી સંચાર
નીચેથી ઉપર તરફનો માહિતી સંચાર
સમસપાટી માહિતી સંચાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP