એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
દાંતનું બહારનું પડ શાનું બનેલું છે ?

કેલ્શિયમ ફોસ્ફેટ
પોટેશિયમ ફોસ્ફેટ
કેલ્શિયમ નાઈટ્રેટ
સોડિયમ ફોસ્ફેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
રોજગારી ગુણકનો ખ્યાલ કયા અર્થશાસ્ત્રીએ રજૂ કર્યો ?

પ્રો. માર્શલ
પ્રો. આર.એફ.કાહન
પ્રો. કોલ અને હુવર
પ્રો. રોબિન્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP