એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
સૌંદર્ય, કાર્યક્ષમતા, પ્રમાણિકતા જેવી માહિતી કે જે સંખ્યાત્મક રીતે દર્શાવવી મુશ્કેલ છે તેના માટે નીચેનામાંથી કઈ રીત અનુકૂળ છે ?

કાર્લ પિયર્સનની રીત
સંભવિત દોષની રીત
બાઉલીની રીત
ક્રમાંક સહસંબંધની રીત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
પદક્રમ અને પદસંવાદ રૂપે ફરીથી લખો.

સંતાડવો પડે કોઈને ખબર ન પડે તેમ ખજાનો
ખજાનો દાટીને સંતાડવો પડે તેમ કોઈને ખબર ન પડે
કોઈને ખબર ન પડે તેમ ખજાનો દાટીને સંતાડવો પડે
સંતાડવો પડે ખજાનાને દાટીને કોઈને ખબર ન પડે તેમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
જ્યારે સમયને ચલ તરીકે લેવામાં આવે ત્યારે કયો મધ્યક વધુ મહત્વનો છે ?

સમાંતર મધ્યક
ગુણોત્તર મધ્યક
ભારિત મધ્યક
સ્વરિત મધ્યક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP