રૂઢિપ્રયોગ (Idiom)
રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો. - મહેર ચડવું

સ્પર્ધામાંથી બહાર રહેવું
સામ સામે સ્પર્ધામાં ઊતરવું
કૃપા હોવી
તોફાન કરવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રૂઢિપ્રયોગ (Idiom)
રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો. - ભગવ ભગવું ધ્યાન હોવું

ભગવાધારી સંતોનું મન પરમાત્મામાં લીન હોવું
ભગવા કપડામાં ધ્યાન હોવું
ભગવામાં ધ્યાન થઈ જવું
ધ્યાનમાંથી બેધ્યાન થઈ જવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રૂઢિપ્રયોગ (Idiom)
રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો. - ઊભા મેલીને જવું

પતીને છોડીને નાતરે જવું
રાહ ન જોવી
ચાલતા થઈ જવું
રાહ જોવડાવવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રૂઢિપ્રયોગ (Idiom)
રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો. - ગળે ટાંટિયા ભરાવવા

ગુંગળાઈ જવું
મોતને ઘાટ ઉતારવું
ગળું દબાવવું
મુશ્કેલ સ્થિતિમાં મુકવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP