રૂઢિપ્રયોગ (Idiom)
રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો. - મહેર ચડવું

કૃપા હોવી
સ્પર્ધામાંથી બહાર રહેવું
સામ સામે સ્પર્ધામાં ઊતરવું
તોફાન કરવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રૂઢિપ્રયોગ (Idiom)
રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો. - ભગવ ભગવું ધ્યાન હોવું

ભગવાધારી સંતોનું મન પરમાત્મામાં લીન હોવું
ભગવામાં ધ્યાન થઈ જવું
ભગવા કપડામાં ધ્યાન હોવું
ધ્યાનમાંથી બેધ્યાન થઈ જવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રૂઢિપ્રયોગ (Idiom)
રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો. - ઊભા મેલીને જવું

રાહ ન જોવી
રાહ જોવડાવવી
ચાલતા થઈ જવું
પતીને છોડીને નાતરે જવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રૂઢિપ્રયોગ (Idiom)
રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો. - ગળે ટાંટિયા ભરાવવા

ગળું દબાવવું
ગુંગળાઈ જવું
મોતને ઘાટ ઉતારવું
મુશ્કેલ સ્થિતિમાં મુકવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP