રૂઢિપ્રયોગ (Idiom)
રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો. - મહેર ચડવું

તોફાન કરવું
કૃપા હોવી
સ્પર્ધામાંથી બહાર રહેવું
સામ સામે સ્પર્ધામાં ઊતરવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રૂઢિપ્રયોગ (Idiom)
રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો. - ભગવ ભગવું ધ્યાન હોવું

ભગવા કપડામાં ધ્યાન હોવું
ભગવામાં ધ્યાન થઈ જવું
ધ્યાનમાંથી બેધ્યાન થઈ જવું
ભગવાધારી સંતોનું મન પરમાત્મામાં લીન હોવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રૂઢિપ્રયોગ (Idiom)
રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો. - ઊભા મેલીને જવું

ચાલતા થઈ જવું
પતીને છોડીને નાતરે જવું
રાહ ન જોવી
રાહ જોવડાવવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રૂઢિપ્રયોગ (Idiom)
રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો. - ગળે ટાંટિયા ભરાવવા

ગળું દબાવવું
મોતને ઘાટ ઉતારવું
ગુંગળાઈ જવું
મુશ્કેલ સ્થિતિમાં મુકવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP