રૂઢિપ્રયોગ (Idiom)
રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો. - મહેર ચડવું

સામ સામે સ્પર્ધામાં ઊતરવું
સ્પર્ધામાંથી બહાર રહેવું
કૃપા હોવી
તોફાન કરવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રૂઢિપ્રયોગ (Idiom)
રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો. - ભગવ ભગવું ધ્યાન હોવું

ભગવા કપડામાં ધ્યાન હોવું
ધ્યાનમાંથી બેધ્યાન થઈ જવું
ભગવાધારી સંતોનું મન પરમાત્મામાં લીન હોવું
ભગવામાં ધ્યાન થઈ જવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રૂઢિપ્રયોગ (Idiom)
રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો. - ઊભા મેલીને જવું

રાહ જોવડાવવી
ચાલતા થઈ જવું
પતીને છોડીને નાતરે જવું
રાહ ન જોવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રૂઢિપ્રયોગ (Idiom)
રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો. - ગળે ટાંટિયા ભરાવવા

ગુંગળાઈ જવું
ગળું દબાવવું
મુશ્કેલ સ્થિતિમાં મુકવું
મોતને ઘાટ ઉતારવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP