એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
2016-17 ના વર્ષથી રાજ્ય સરકારના અંદાજપત્રમાં રકમ કઈ રીતે દર્શાવવામાં આવે છે ?

ખરેખર રકમ
રકમ રૂ.દસ હજારમાં
રકમ રૂ.લાખમાં
રકમ રૂ.હજારમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP