એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
જે કરનો નાણાંકીય બોજો અન્ય વ્યક્તિ પર ખસેડવો શક્ય ના હોય તે કયો કર છે ?

સપ્રમાણ કર
પ્રત્યક્ષ કર
દ્રિયમાન કર
પરોક્ષ કર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP