એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
'તા.___ કે ત્યાર બાદ ખરીદેલ નવા પ્લોટ અને યંત્રો કે જેનો વેરાપાત્ર માલના ઉત્પાદનમાં ઉપયોગ થાય છે અને હિસાબી ચોપડામાં તેને મૂડી મિલકત ગણેલ છે તેના પર ચૂકવેલ મૂલ્ય વર્ધિત વેરાની રકમ મૂલ્ય વર્ધિત વેરાની ચુકવવાપાત્ર રકમ સામે બાદ મળે કે જમા મળે (ટેક્સ ક્રેડિટ)'

1-4-2001
1-4-2015
1-4-1981
1-4-2006

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
આવકવેરા ધારા, 1961 મુજબ 'કુટુંબ પેન્શન' ___ શીર્ષક હેઠળ કરપાત્ર થાય.

અન્ય સાધનોની આવકના
મુડી નફાના
પગારની આવક
મકાન મિલકતની આવકના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP