ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના પૈકી કયો રૂઢિપ્રયોગ એક નાની વાતને મોટું સ્વરૂપ આપવું એવો અર્થ આપતો નથી ?

કાગનો વાઘ થવો
પાણીમાં લીટા કરવા
વાતનું વતેસર થવું
રામમાંથી રામકહાણી થવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
હું છકડા પાસે ગયો - ભાવે વાક્ય બનાવો.

છકડા વહેડું પાસે ગયો
છકડા પાસે હું આવ્યું
મારી પાસે છકડો ગયો
મારાથી છકડા પાસે જવાયું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમ પ્રમાણે ગોઠવો.

શૌર્ય, શ્રેયા, શંખ, શૃંખલા, શ્વાન
શંખ, શૌર્ય, શૃંખલા, શ્રેયા, શ્વાન
શંખ, શૃંખલા, શૌર્ય, શ્રેયા, શ્વાન
શંખ, શૃંખલા, શ્રેયા, શૌર્ય, શ્વાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP