ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે દર્શાવેલી વિરુદ્ધાર્થી શબ્દોની કઈ જોડી ખોટી છે ?

અધોબિંદુ - શિરોબિંદુ
ઉખર - ફળદ્રુપ
આપકર્મ - સ્વકર્મી
આધ્યાત્મિક - આધિભૌતિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પાડેલા સ્વર-વ્યંજનો (ધ્વનિ શ્રેણી) વિકલ્પમાંથી શોધો.
ક્રમબદ્ધ

ક્ + અ + મ્ + અ + બ્ + અ + ધ્ + અ્
ક્ + ર્ + અ + મ્ + અ + બ્ + અ + દ્ + ધ્ + અ
ક્ + અ + મ્ + અ + બ્ + અ + દ્ + ધ્ + અ
ક્ + ર્ + અ + મ્ + આ + બ્ + અ + દ્ + ધ્ + અ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP