ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ખાલી જગ્યામાં ઉચિત શબ્દ ભરો. રમેશભાઈ કાશ્મીર ફરવા ગયા પરંતુ આ ઋતુમાં તેને ત્યાંની ___ માફક આવી નહી.

વાતાવરણ
ગીચતા
આબોહવા
પ્રદૂષણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP