સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સામાન્ય રીતે કાયમી મિલકતોનો ઘસારો કઈ બાકી પર ગણાય છે ?

આખરની બાકી
શરૂઆતની બાકી
વેચેલા મિલકતની ઊપજ પર
ફક્ત વધારા પર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
એકમ દ્વારા નાણાંકીય પત્રકો તૈયાર કરવા માટે અમલી ચોક્કસ સિદ્ધાંતો, સુધારાઓ, પરંપરાઓ, નિયમો અને પ્રથાઓનો સમાવેશ ___ માં થાય છે.

હિસાબી નીતિઓ
હિસાબી સિદ્ધાંતો
હિસાબી પત્રકો
હિસાબી અનુમાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ધંધો ખરીદનાર કંપની તરફથી જે શેર મળે તે શેરની ખરીદકિંમતની ગણતરી વખતે ___ કિંમત ધ્યાનમાં લેવાય.

બજાર કિંમત
સરેરાશ
દાર્શનિક
પડતર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
પ્રેફરન્સ શેરની આંતરિક કિંમત શોધતી વખતે પ્રેફરન્સ શેરમૂડીમાં શું ઉમેરવામાં આવશે ?

પ્રેફરન્સ શેરનું ચઢત વ્યાજ
આપેલ બંને
પ્રેફરન્સ શેરનું લિસ્ટિંગ ખર્ચ
પ્રેફરન્સ શેર ચઢત ડિવિડન્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP