સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સમાવેશમાં ખરીદ કિંમત પેટે વેચનાર કંપનીને ખરીદનાર કંપનીના શેર, બજાર ભાવે સામાન્ય રીતે આપીને શું નક્કી થતું હોય છે ?

દાર્શનિક કિંમત
શેર સંખ્યા
વટાવની રકમ
પ્રીમિયમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
વર્ષના અંતે જાંગડથી વેચેલા માલ અંગે ગ્રાહક તરફથી નિર્ણયની જાણ કરવામાં આવેલ ન હોય તો તે અંગે માલ સ્ટોક અંગે હવાલાની નોંધ કરતી વખતે કઈ રકમ ધ્યાનમાં લેવાય છે ?

બજાર કિંમત
બજાર કિંમત અને પડતર કિંમત માંથી જે વધુ હોય તે
પડતર કિંમત
બજાર કિંમત અને પડતર કિંમત માંથી જે ઓછી હોય તે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયું ઘસારાનું કારણ નથી.

મિલકતની પડતર
સામાન્ય વપરાશ
બિનઉપયોગી થવું
બજાર કિંમતમાં ઘટાડો કે વધારો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ઓડિટ અહેવાલ અને ઓડિટ પ્રમાણપત્ર વચ્ચે કયો તફાવત સાચો નથી ?

ઓડિટ અહેવાલ ખામીવાળો અથવા ખામી વગરનો હોઈ શકે,
ઓડિટ અહેવાલ શેર હોલ્ડરોને ઉદ્દેશીને અપાય છે જ્યારે ઓડિટ પ્રમાણપત્ર કોઈને ઉદ્દેશીને અપાતું નથી.
ઓડિટ અહેવાલ અને ઓડિટ પ્રમાણપત્ર દર વર્ષે આપવામાં આવે છે.
ઓડિટ અહેવાલ નમૂનો કંપની ધારોમાં આપવામાં આવ્યો છે. જ્યારે ઓડિટ પ્રમાણપત્રનો કોઈ નમૂનો આપવામાં આવ્યો નથી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP