સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
શેરની આંતરિક કિંમત અને બજારકિંમતનો ઉપયોગ શેરની કઈ કિંમત શોધવા માટે થાય છે ?

વાજબી કિંમત
દાર્શનિક કિંમત
ચોખ્ખી કિંમત
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
લાઈટ બિલ ખર્ચ માટે ફાળવણીનો આધાર :

લાઈટના પોઈન્ટ્સ
પરોક્ષ મજૂરી
રોકાયેલી જગ્યા
કર્મચારીની સંખ્યા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP