સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયો નામાનો લાભ નથી ?

મૌખિક વ્યવહારનું લેખિત સ્વરૂપ રૂપાંતર છે
તે વૈકલ્પિક માપદંડની પદ્ધતિને સ્વીકારે છે
તુલનાત્મક અભ્યાસની તક પૂરી પાડે છે
ધંધાનું મૂલ્ય (કિંમત) જાણવામાં મદદ કરે છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નોંધાયેલા કંપનીઓના શેરના ભાવ જે દરરોજ જાહેર થતા હોય છે તેને નીચેનાં પૈકી કઈ કિંમત કહેવામાં આવે છે ?

મૂડી કિંમત
દાર્શનિક કિંમત
એક પણ નહીં
બજાર કિંમત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેના પૈકી કયું કમિશન વીમા કંપની માટે આવક છે ?

સીધા ધંધા પરનું કમિશન
આપેલું પુનઃ વીમા કમિશન
સ્વીકારેલા પુનઃ વીમા કમિશન
એક પણ નહિ.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
કયા લિવરેજની કક્ષા વેચાણમાં થતા ફેરફાર સાથે કાર્યકારી નફામાં થતા ફેરફારનું પ્રમાણ સૂચવે છે ?

નાણાકીય લિવરેજ
કાર્યકારી લિવરેજ
એક પણ નહીં
સંયુક્ત લિવરેજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ એ એક ધંધાકીય એકમનાં સભ્ય દ્વારા બીજા સભ્યને ‘‘અર્થ અને સમજ''ને લગતી માહિતી પૂરી પાડવાનો રસ્તો છે.

દોરી સંચાર
માહિતી સંચાર
સંસ્કાર સંચાર
દોરવણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP