સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
એક વીમા કંપનીના દરિયાઈ વીમા વિભાગની ચાલુ વર્ષની પ્રીમિયમની ચોખ્ખી આવક ₹10,00,000 છે. તો આચાર સંહિતા મુજબ ભાવિ જોખમ અંગેનું અનામત કેટલું રાખવામાં આવશે ?

₹ 4,00,000
₹ 10,00,000
એક પણ નહીં
₹ 5,00,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ પદ્ધતિમાં ખરીદનાર હપ્તાની રકમ ચૂકવવામાં કસૂર કરે તો વેચનાર મિલકત પરત મેળવી શકે છે.

જાંગડ પદ્ધતિ
રોકડ પદ્ધતિ
ભાડે ખરીદ પદ્ધતિ
હપ્તા પદ્ધતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
અધિક નફો = ___

અપેક્ષિત નફો - સરેરાશ નફો
અપેક્ષિત નફો + સરેરાશ નફો
સરેરાશ નફો - અપેક્ષિત નફો
સરેરાશ નફો + અપેક્ષિત નફો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP