ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા લૉન્ચ કરાયેલ BHIM એપનું પૂરું નામ જણાવો.

Bharat intraface for money
Bharat interface of money
Bharat interfinancial for money
Bharat interface for money

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
બેંક લોનના સંદર્ભમાં E.M.I. એટલે શું ?

ઇકવેટેટ મંથલી ઇન્સ્ટોલમેન્ટ
ઈઝી મની ઇન્સ્ટોલમેન્ટ
ઈકવલ મની ઇન્સ્ટોલમેન્ટ
ઈકયલ મીનીમમ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
ECSનું પૂરું નામ જણાવો.

ઇલેક્ટ્રોનિક ક્લિયરિંગ સિસ્ટમ
ઇલેક્ટ્રોનિક કેર સિસ્ટમ
ઇલેક્ટ્રોનિક કોમર્શિયલ સિસ્ટમ
ઇલેક્ટ્રોનિક કોમન સિસ્ટમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP