સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ભાડુ અને વેરા માટે ફાળવણીનો આધાર:

સરખા પ્રમાણમાં
યંત્રની કિંમત
પરોક્ષ મજૂરી
રોકાયેલી જગ્યા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
પાઘડીની રકમ કયા સૂત્રથી શોધી શકાય ?

ધંધાની ખરીદકિંમત - કુલ મિલકતો
ધંધાની ખરીદકિંમત - ચોખ્ખી મિલકતો
ચોખ્ખી મિલકતો - ધંધાની ખરીદકિંમત
કુલ મિલકતો - ધંધાની ખરીદકિંમત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
રોકડ ખરીદી ₹ 30,000, ઉધાર વેચાણ ₹ 1,76,000, રોકડ વેચાણ ₹ 40,000, આખર સ્ટોક ₹ 15,000, શરૂઆતનો સ્ટોક ₹ 25,000 કાચા નફાનો દર પડતર પર 20% હોય તો ઉધાર ખરીદી કેટલી ગણાય ?

₹ 1,32,900
₹ 1,27,200
₹ 1,76,000
₹ 1,40,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
કંપનીના હિસાબોમાં ભૂલ, છેતરપિંડી કે કંપની ધારાનો ભંગ થયેલો જણાય તો ઓડિટર ___ અહેવાલ આપે છે.

ખામીવાળો
ચોખ્ખો
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ખામી વગરનો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP