સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયા ઇક્વિટી પર વેપારનાં ફાયદા છે ?

મૂડી પડતર ઘટાડો
સંચાલન અંકુશ
આપેલ તમામ
ઊંચું ડિવિડન્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
'પાઘડી' અથવા 'મૂડી અનામત' ગણતરી નીચે પૈકી ક્યારે થતી નથી.

ખરીદ સ્વરૂપનાં સંયોજનમાં
વિલીનીકરણ સ્વરૂપનાં સંયોજનમાં
ભા.હિ.ધો. - 14 મુજબ સંયોજન હોય તો
આપેલ પૈકી એક પણ નહિ.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
શકમંદ અને ડૂબત દેવાદારોની ઘાલખાધ ક્યાં નોંધાવામાં આવશે ?

તૂટ ખાતાંમાં આવક બાજુ
કાચાં દેવાં તરીકે
તૂટ ખાતામાં જાવક બાજુ
સ્થિતિદર્શક નિવેદનમાં દેવાં બાજુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
હિસાબી ચોપડા લખવાની (લેખિત નોંધના) સંદર્ભમાં નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું છે ?

હિસાબી ચોપડા એ ધંધાના વ્યવહારોની ક્રમાનુસાર કરેલી નોંધ છે
હિસાબી ચોપડા (લેખિત નોંધ) એ આર્થિક વ્યવહારનું તારણ અને ધંધાકીય વ્યવહારોનું વિશ્લેષણ છે
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
હિસાબી ચોપડા એ ખાતાંવહીમાં લખવાના વ્યવહારો છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જ્યારે ચૂકવવાની બાકી મજૂરીના હવાલાની અસર ન આપવામાં આવે તો ચોખ્ખો નફો

વાસ્તવિક જેટલો જ
વાસ્તવિક કરતાં ઓછો
વાસ્તવિક કરતાં વધુ
કોઈ અસર થશે નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સ્ટોક તથા દેવાદાર પદ્ધતિમાં, શાખા ખાતું એ ___ પ્રકારનું ખાતું છે.

માલમિલકત ખાતું
ઉપજ ખર્ચ
એક પણ નહીં
વ્યક્તિ ખાતું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP