સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કઈ કોમ્પ્યુટર પ્રણાલી લેખન પ્રણાલીની મુખ્ય આવશ્યકતા નથી ?

બેંક ખાતું
સંચાલન પ્રક્રિયા
હિસાબી માળખું
ઉચિત વ્યવસ્થિત ડેટાબેઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
રોકડપ્રવાહ પત્રક કયા હિસાબી ધોરણ મુજબ તૈયાર કરવામાં આવે છે ?

હિસાબી ધોરણ - 1
હિસાબી ધોરણ - 14
હિસાબી ધોરણ - 8
હિસાબી ધોરણ -3 (નવું Ind As-7)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જૂના કારખાનાની કિંમત ₹ 12,00,000 હોય અને પડતરમાં માલસામાન મજૂરી અને અન્ય ખર્ચનું પ્રમાણ 3:2:1 ના પ્રમાણમાં હોય તો મજૂરીની રકમ કેટલી હશે ?

₹ 22,00,000
₹ 24,00,000
₹ 12,00,000
₹ 8,60,00,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP