સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ભારતમાં કયો કાયદો ઓડિટીંગના વ્યવસાયનું નિયમન કરવાના હેતુ માટે જરૂરી નથી ?

ધી કંપનીઝ એક્ટ, 2013
ધી ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટસ એક્ટ, 1949
ઓડિટર જનરલ ઓફ ઈન્ડિયા
ધી ઈન્કમટેક્સ એક્ટ, 1961 અને ઈન્કમટેક્સ રૂલ્સ, 1962

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
એકાકી વેપારી માટે નાદારની જીવન વીમા પોલિસી નાદારની દેવું ચૂકવવા મિલકત તરીકે ગણાય કે કેમ ?

ન ગણાય
ગણાય
એકપણ જવાબ નહિ.
તેની પર લોન હોય તો જ ગણાય.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ Ind As-7 ધોરણ-3 અનુસાર તૈયાર કરવું જરૂરી છે.

રોકડ પ્રવાહ પત્રક
ભંડોળ પ્રવાહ પત્રક
મૂલ્ય વૃદ્ધિનું પત્રક
સમાન માપનાં પત્રક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
અધિક નફો = ___

સરેરાશ નફો + અપેક્ષિત નફો
અપેક્ષિત નફો - સરેરાશ નફો
અપેક્ષિત નફો + સરેરાશ નફો
સરેરાશ નફો - અપેક્ષિત નફો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ એ એક ધંધાકીય એકમનાં સભ્ય દ્વારા બીજા સભ્યને ‘‘અર્થ અને સમજ''ને લગતી માહિતી પૂરી પાડવાનો રસ્તો છે.

દોરવણી
સંસ્કાર સંચાર
દોરી સંચાર
માહિતી સંચાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP