સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
કંપનીના હિસાબોમાં ભૂલ, છેતરપિંડી કે કંપની ધારાનો ભંગ થયેલો જણાય તો ઓડિટર ___ અહેવાલ આપે છે.

ચોખ્ખો
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ખામી વગરનો
ખામીવાળો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
એક કારખાનામાં 50% ક્ષમતાએ અર્ધચલિતખર્ચ 30,000 છે અર્ધચલિત ખર્ચ 40% થી 70% વચ્ચે સરખો રહે છે. 71% થી 85% ઉત્પાદન શક્તિ વચ્ચે ઉપર જણાવેલા આંકડાઓના 10% વધે છે. 80% ઉત્પાદન સપાટીએ અર્ધચલિત ખર્ચ કેટલો થશે ?

30,000
75,000
55,000
33,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ ‘આંતરિક અંકુશ’નું લક્ષણ નથી.

કર્મચારીને નિશ્ચિતકાર્ય વહેંચવામાં આવે છે.
સમયની બચત થતી નથી.
તેના દ્વારા ભૂલો અને અનિયમિતતા વધે છે.
એક કર્મચારી દ્વારા થયેલું કાર્ય બીજા કર્મચારી દ્વારા સતત ચેક થતું રહે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જાવકમાલ ગાડાભાડા નો ___ માં સમાવેશ થશે.

કારખાના પરોક્ષ ખર્ચ
વેચાણ પરોક્ષ ખર્ચ
મજૂર પરોક્ષ ખર્ચ
ઓફિસ પરોક્ષ ખર્ચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ખાતાંવહી બનાવવાનો નીચેનામાંથી કયો હેતુ નથી ?

ધંધાની નાણાંકીય પરિસ્થિતિ જાણવા
ધંધાના દેવાદારો અને લેણદારો જાણવા
ધંધાના માલિકે ધંધામાં રોકાણ કરવા પોતાનું ઘર વેચ્યું.
સમાન પ્રકારના વ્યવહારોની અસર જાણવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP