બાયોલોજી (Biology)
બૅક્ટેરિયલ રંગસૂત્રમાં જનીન કોના દ્વારા ગોઠવાય છે ?

એસડીક પ્રોટીન
બેઝીક પ્રોટીન
એક્ટિન
હીસ્ટોન્સ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ત્રિખંડી હૃદય ધરાવતાં પ્રાણીમાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?

લેબિયો
મગર
સાલામાન્ડર
કટલા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સૂક્ષ્મ જૈવિક અણુ એટલે,

જેના બંધારણમાં ફક્ત એક જ અણુ હોય તેવા અણુ.
એક હજાર ડાલ્ટન કરતાં વધુ અણુભાર ધરાવતા અણુ.
એક હજાર ડાલ્ટન કરતાં ઓછો અણુભાર ધરાવતા અણુ.
જેના બંધારણમાં એકથી વધુ અણુ હોય તેવા અણુ.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વાતાશયો કયા કાર્ય સાથે સંકળાયેલા છે ?

ઉડ્ડયન
ઉડ્ડયન અને તરવા
ઉત્સર્જન
તરવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કેલસ સંવર્ધન દરમિયાન થતી ઘટનાઓનો સુસંગત ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ કર્યો છે ?

નિવેશ્ય → કોષવિભાજન → કેલસ → સાયટોકાઈનીનનું ઉમેરણ → કોષોનું વર્ધનશીલ પેશીમાં રૂપાંતર
નિવેશ્ય → કેલસ→ કોષવિભાજન → સાયટોકાઈનીનનું ઉમેરણ → કોષોનું વર્ધનશીલ પેશીમાં રૂપાંતર
કોષવિભાજન → સાયટોકઈનીનનું ઉમેરણ → કેલસ → નિવેશ્ય → કોષોનું વર્ધનશીલ પેશીમાં રૂપાંતરણ
કેલસ → સાયટોકાઈનીનનું ઉમેરણ → કોષવિભાજન → કોષોનું વર્ધનશીલ પેશીમાં રૂપાતંર→ નિવેશ્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નાનામાં નાની અને મોટામાં મોટી આવૃત બીજધારી વનસ્પતિ અનુક્રમે કઈ છે ?

એક પણ નહિ
વુલ્ફિયા ગ્લોબોઝા, નિલગીરી
નિલગીરી, સીકોઈયા
વુલ્ફિયા ગ્લોબોઝા, ઝામીયા પિગ્મિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP