ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
શબ્દકોશના ક્રમ મુજબ સાચો ક્રમ કયો છે ?

મુદ્દલ, મુહૂર્ત, મુગ્ધ, મંત્ર
મુદ્દલ, મુગ્ધ, મુહૂર્ત, મંત્ર
મંત્ર, મુદ્દલ, મુહુર્ત, મુગ્ધ
મંત્ર, મુગ્ધ, મુદ્દલ, મુહૂર્ત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેની જોડીમાંથી કઈ જોડી ખોટી છે તે શોધો.

મધુર - માધુર્ય
દવા - દવાઈ
લુચ્ચું - લુચ્ચાઈ
કુશળ - કુશળતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'સમિધ' એ શબ્દનો અર્થ શો છે ?

વેવાઈ પક્ષના લોકો
એક શિકારી પક્ષી
યજ્ઞમાં હોમવાના લાકડાં
સાથે યુદ્ધ કરવાવાળો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP