તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : આબોકાર

મહેમાનગતિ
આવકાર
અલગારી
આપોઆપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : ટીંઢોર

ગરમ
ઢોરઢાંખર
દોડાદોડી
ગારમાટીનું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો : શંખ

સૂરીલુ
અવાજ
આંખ
મુર્ખ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દો અને તેના શિષ્ટ રૂપોના વિકલ્પોમાંથી કથો વિકલ્પ બરાબર નથી ?

ગલઢેરાં – ઝૂંપડાં
બકાલું - શાકભાજી
ફાંટ - પોટકું
હકડે ઠઠ - ભરચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો : જરવું

ઝરણું
જીર્ણ
પચવું
જરખ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : ત્રંબાળું

પીત્તળનું મોટું તપેલું
ત્રાસુ
ત્રાજવું
તરભાણું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP