તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ આપો. : પાંજણ

પંકિલ
બંધાણ
ધૂળ
આંજણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : આફૂડું

આપ-લે
આપમેળે
આજીવન
આરપાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ આપો. : તબક

કથરોટ
રકાબી
વાટકો
તબલા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો. - ‘સાખિયા'

સખી
ઘાસ
લાકડાનો ભારો
સાક્ષી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : હુજ્જત

હજૂર
હરખ
હઠ
હજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દોનો અર્થ યોગ્ય ન હોય તેવો વિકલ્પ પસંદ કરો.

લોહવાટ : ચિંતા
ઉચાટ : વૈભવ
પરણ : પાંદડું
ઓરું : નજીક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP