તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : ટીંઢોર

ગારમાટીનું
દોડાદોડી
ઢોરઢાંખર
ગરમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો : આવરો

આવવું
ઓકાત
ઓવારો
આવક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો : જરવું

ઝરણું
પચવું
જરખ
જીર્ણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ શબ્દમાંથી કયો શબ્દ ‘ખાસ્સા’ શબ્દનું સાચુ શિષ્ટરૂપ આપતું નથી ?

સુંદર
ઉત્તમ
પાસે
સ્વભાવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો. : તાજિર

તાસીર
વખાણ
વેપારી
વખત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP